Administratorem danych osobowych jest CYKLO2 Rowery-Serwis S.C. Radzki Tomasz Radzka Bożena Radzka Teresa z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Na Piasku 1/2 (zwane dalej CYKLO2)

Adres email: rnssc@op.pl

Dane są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) i polskimi przepisami prawa w tym zakresie, a szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

Dane zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami i nie dłuższy niż lat 10 albo do czasu cofnięcia zgody, jeżeli taka zgoda była udzielona.

Dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych Administratora oraz podmiotów którym powierzono dane. CYKLO2 w ramach systemów informatycznych oraz procedur wdrożonych z spółce procedur przestrzega prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Zbierane dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. CYKLO2 może zbiera dane zwykłe w postaci:

  • imię, nazwisko, dane adresowe, numer ebon, adres email, numer telefonu w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Velo sp. z o.o. w ramach usługi eZakup i Odzież Kolarza,
  • dane wizerunkowe w zakresie monitoringu obiektu CYKLO2 Rowery-Serwis S.C. Radzki Tomasz Radzka Bożena Radzka Teresa położonego w Gliwicach przy ul. Na Piasku 1/2

Dane osobowe podawane w złożonych przez Klienta np. zapytaniach, zamówieniach lub rejestracji są przetwarzane przez CYKLO2 zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą w celu umożliwienia kontaktu w sprawie:

  • podjęcia działań przed zawarciem umowy, w celu uzgodnienia jej warunków, realizacji umowy zakupu, realizacji zapytań w ramach usługi eZakup, zamówień w ramach usługi Odzież Kolarza oraz realizacji uprawnień i obowiązków po zawarciu umowy sprzedaży towarów,
  • realizacji umów, realizacji usług związanych ze sprzedażą (np. zawiadomienie o przesyłce, przekazanie numeru kurierowi), posprzedażowych (np. przypominanie o serwisie, upływie gwarancji, upływie ważności ebonów, zrealizowaniu ebonu) w drodze sms lub email, w przypadku wyrażenia zgody,
  • ochrony konsumentów i związanymi z dokonanymi zakupami, roszczeniami z tytułu rękojmi i gwarancji oraz obsługi takich zgłoszeń np. przez formularz kontaktowy,
  • ochrony Administratora w ramach roszczeń konsumentów związanych z dokonanymi zakupami i udzielonymi prawami konsumentów (gwarancja, rękojmia),
  • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania przez Klientów ze strony internetowej należącej do CYKLO2,
  • rozwiązywania problemów technicznych,
  • w pozostałych celach związanych z działalnością gospodarczą, w tym dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu, żądania ich usunięcia z zastrzeżeniem przepisów „Rozporządzenia” oraz cofnięcia udzielonych zgód.

Klient ma prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza jego prawa lub przepisy powszechnie obowiązujące w tym przepisy Rozporządzenia.

Dane osobowe w zakresie podawanym przez Klienta mogą być udostępnione Velo sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Pszczyńska 305 NIP 631-19-90-396, REGON 273449599 Polska, jako spółce, która realizuje część obowiązków Administratora w ramach realizacji i rozpatrywania reklamacji Klienta, w tym w zakresie numeru telefonu w celu informowania o realizacji reklamacji w tym informacji o zrealizowaniu żądania reklamacyjnego, powiadomienia o tym fakcie oraz informowaniu o przesyłce reklamacyjnej. Dane osobowe w zakresie numeru telefonu, jeżeli taka zgoda będzie wyrażona przekazywane będą firmie VELO sp. z o.o z siedzibą w Gliwicach świadczącej usługi rozpatrywania reklamacji oraz gwarancji oraz firmie ComVision sp. z o.o z siedzibą w Gliwicach świadczącej usługi przesyłania smsów na podstawie umowy powierzenia pomiędzy VELO, a ComVision sp. z o.o. w celu wskazanym w zgodach Klientów.

Korzystanie przez dzieci poniżej 16 roku życia z usług społeczeństwa informacyjnego, a więc m.in. portali społecznościowych i innych usług internetowych, jest możliwe dopiero po wyrażeniu lub zaaprobowaniu takiej zgody przez rodziców albo opiekunów prawnych.